Raportowanie ESG – na czym zasadniczo polega?

Raportowanie ESG odnosi się do procesu zbierania, oceny i publikowania informacji dotyczących aspektów środowiskowych (E), społecznych (S) i zarządzania (G) w działalności przedsiębiorstw. Jest to coraz bardziej popularna praktyka w biznesie, która pozwala inwestorom, interesariuszom i społeczeństwu na lepsze zrozumienie wpływu danej firmy na środowisko, społeczeństwo i jej zarządzanie.

Raport ESG dla przedsiębiorstw

Raportowanie ESG opiera się na zasadzie, że przedsiębiorstwa powinny być odpowiedzialne i przejrzyste pod względem swoich działań związanych z ochroną środowiska, dbałością o pracowników, zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z przepisami.

Przedsiębiorstwa starają się identyfikować, mierzyć i monitorować swoje działania i wyniki w zakresie ESG oraz informować o nich za pomocą raportów i innych narzędzi komunikacyjnych.

Różne konteksty realizowanego raportu ESG

W raportach ESG można znaleźć różne rodzaje informacji, w zależności od branży i kontekstu.

Przykładowe kategorie tematyczne, na które mogą się składać raporty ESG, to:

  1. Aspekty środowiskowe (E): dotyczą działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska, np. zużycie energii, emisje gazów cieplarnianych, gospodarowanie odpadami, efektywność energetyczna, innowacje ekologiczne, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych itp.
  2. Aspekty społeczne (S): dotyczą wpływu przedsiębiorstwa na społeczeństwo, np. zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw, różnorodność i integracja w miejscu pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, społeczne zaangażowanie, relacje z klientami i społecznością lokalną, polityka korporacyjna w zakresie etyki biznesu itp.
  3. Aspekty zarządzania (G): dotyczą sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, np. skład i niezależność zarządu, struktura właścicielska, etyka i zasady korporacyjne, podejście do ryzyka, odpowiedzialność wobec udziałowców, transparentność i uczciwość w raportowaniu finansowym itp.

Raportowanie ESG jest ważne, ponieważ umożliwia inwestorom i innym zainteresowanym stronom ocenę zgodności przedsiębiorstw z odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi oraz ocenę ich potencjalnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.